Metabo Spindle Moulder TF 100 M Operations Instructions

Browse online or download Operations Instructions for Power sanders Metabo Spindle Moulder TF 100 M. Metabo Spindle Moulder TF 100 M Operating instructions User Manual

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 44
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated4.5 / 5. Based on6 customer reviews
Page view 0
Operating Instructions Spindle Moulder
Instructions de service Fraiseuse de table
Bruksanvisning Bordfres
Käyttöohje pöytäjyrsinkone
Handledning bänkfräsmaskin
TF 100 M
ENG
F
115 160 0294 / ENG/F/NO/FIN/SV / 3605 - 4.0
FIN
SV
NO
Attention! Carefully read through these instructions prior to installation and commissioning.
Attention! Prière de lire attentivement la présente notice avant l'installation et la mise en service.
Se opp! Vær så vennlig å først gjennomlese nøyaktig denne veiledningen før installasjonen og idriftsettelsen.
Huomio! Lue tämä ohje huolellisesti läpi ennen asennusta ja käyttöönottoa.
Observera! Var god och läs noga igenom denna handledning före installering och idrifttagande.
SV
ENG
FIN
NO
F
Page view 0
1 2 3 4 5 6 ... 43 44

Summary of Contents

Page 1 - TF 100 M

Operating Instructions Spindle MoulderInstructions de service Fraiseuse de tableBruksanvisning BordfresKäyttöohje pöytäjyrsinkoneHandledning bänkfräsm

Page 2 - 2 User Responsibility

U.K. Supplement to Operating Instructions for metaboTF 100 M Spindle MoulderPlease note the following supplementary information associated with this m

Page 3 - 4 Optional Accessories

FTable des matières1 Caractéristiques techniques2 Responsabilité produit / Garantie3 Matériel livré4 Accessoires en option5 Montage initial6 Mise en p

Page 4

Veuillez vous adresser à votre détaillant en cas de réclamations au titre de la garantie.Les travaux de réparation au titre de la garantie sont par pr

Page 5 - 9 Workpiece Dimensions

7.8 Mise en marche automatique du dispositif d’aspiration des copeauxLe branchement électrique de la machine doit être tel que le dispositif d’aspirat

Page 6 - 13.1 Definitions

- Observer les instructions de service.- Faire fonctionner la machine uniquement avec des outils ayant subi les tests BG.- La vitesse de rotation maxi

Page 7 - 13.4 Tool Height Setting

La planche posée devant fait lajonction entre les deux règles d’arrêt.Si on recule le capot d’arrêt alors quel’outil de fraisage fonctionne, laplanche

Page 8

13.3 Réglage / modification de la vitesse de rotation de brocheRetirer le capot de protection pourpouvoir déplacer la courroie detransmission.Desserre

Page 9 - 15 Care And Maintenance

Après avoir desserré la poignée-étoile(C), placer la barre de pression sur lapièce à travailler.La pression peut être augmentée ouréduite en tournant

Page 10 - Wiring Instructions

On ne doit pas faire de tenons ni de rainures en bout d’une pièce sans utiliser le chariot coulissant livré commeaccessoire en option.14.5 Fraisage de

Page 11 - Table des matières

NO2 Produktansvar/garantiIkke angitte arbeider og bruksområder krever skriftlig godkjennelse av firmaet metabo. Dette skal gjøres for åivareta dine ga

Page 12 - 3 Matériel livré:

ENG2 User ResponsibilityThis machine will perform in conformity with the description contained in the instructions provided. This machinemust be check

Page 13

Hvis du vil gjøre gjeldende garantikrav, må du henvende deg til din spesialiserte forhandler.Garantiarbeider skal prinsipielt utføres av oss eller av

Page 14 - 12 Accessoires d'amenée

7.8 Automatisk innkopling av sponavsugsanleggetMaskinens elektriske tilkopling må garantere at sponavsugsanlegget startes automatisk når maskinen slås

Page 15 - 13.1 Définition des termes

8 Sikkerhetsinstrukser- Bruksanvisningen skal følges.- Maskinen skal kun brukes i kombinasjon med BG-test-verktøy.- De maksimale turtall for verktøyet

Page 16

Skjermbrettet bygger bro over denfrie plassen mellom de toanleggslinjalene. Når man skyvertilbake anleggsdekslet mensfreseverktøyet er i gang, freses

Page 17

13.3 Innstilling/endring av spindelens turtallStram drivremmen igjen og skyvbeskyttelsesdekslet på igjen.Drivremmen skal ikke strammes formye. Det ska

Page 18 - 15 Entretien et maintenance

CDE13.6 Innstilling av mottrykksanordningenSett trykkbjelken på arbeidsstykketnår du har løst stjernehåndtaket (C).En økning eller reduksjon av trykke

Page 19 - Contents

14.5 Fresing av tapperTapper og spor på endesiden av et arbeidsstykke skal kun freses i kombinasjon med den skyvesleiden som kanleveres som ekstrautst

Page 20 - 6 Installasjon

FINSisällysluettelo1 Tekniset tiedot2 Tuotevastuu / takuu3 Toimituksen laajuus4 Erikoistarvikkeet5 Ensimmäinen asennus6 Pystytys7 Käyttöönotto7.1 Verk

Page 21

Takuuvaateiden ilmetessä ota yhteys myyntiliikkeeseen.Takuutyöt suoritamme aina itse tai annamme valtuuttamamme huoltoliikkeen suoritettavaksi. Takuua

Page 22 - ≤øydimensjoner/skærehastighet

7.4 Kytkin / ylikuormitussuojaKone käynnistetään painamalla vihreää painiketta ja pysäytetäänpainamalla punaista painiketta.7 Käyttöönotto7.1 Verkkoli

Page 23 - 13.1 Definisjoner av uttrykk

This machine or any of its parts should not be altered or changed from standard specifications. The user of thismachine shall have the sole responsibi

Page 24

12 SyöttöapulaitteetTyöntölevyllä työnnetään eteenpäinrimoja, joita puristuslaite pitääkohdallaan. Työntölevyn tulee olla n.8 - 10 mm paksu ja valmist

Page 25

Syöttölevy ylittää kummankinvastesuorakulmakon välisen tyhjäntilan. Kun työnnetään vastekupuataaksepäin jyrsimen käydessäsyöttölevy jyrsiytyy suuriala

Page 26 - 15 Stell og vedlikehold

Huomio!Vastekupua ja vastesuorakulmakkojasaa asettaa / säätää vain työkalunollessa poissa toiminnasta.BBAA13.3 Karan pyörimisnopeuden säätäminen / muu

Page 27 - 1 Tekniset tiedot

13.6 Puristuslaitteen asetusAseta puristuspalkki työkalulle kuntähtikahva (C) on irrotettu.Painetta nostetaan tai lasketaankiertämällä asetuskahvaa -

Page 28 - 5 Ensimmäinen asennus

Kone käynnistetään. Työstö-kappaletta työnnetään tasaisestieteenpäin, ja kun työstökappale onjyrsiytynyt koko mitaltaan, vedetääntyöntöluisti taas taa

Page 29

SVInnehållsförteckning1 Tekniska uppgifter2 Produktansvar/garanti3 Leveransomfång4 Extra tillbehör5 Första montering6 Uppställning7 Driftsättning7.1 N

Page 30 - 9 Työstökappaleiden mitat

Vid åberopan av garanti kontakta fackhandel.Garantiarbeten ska principiellt utföras av tillverkaren eller av denne auktoriserad serviceverkstad.Efter

Page 31 - 13.1 Määritelmät

7.8 Automatisk tillslagning av spånutsugningsanläggningMaskinens elektriska anslutning måste säkerställa att spånutsugningsanläggningen startar automa

Page 32 - 13.4 Jyrsinten korkeusasetus

- Åtfölj handledningen.- Använd endast BG-testade verktyg vid drift av maskinen.- Verktygens maximala varvtal får inte överskridas.- Åtfölj den handle

Page 33

Försättsbrädan fyller utrymmet mellande båda anhållslinjalerna. Genom attskjuta anhållskåpan bekåt underfräsningens gång kapasförsättsbrädan. Den anvä

Page 34 - 14.6 Panostusjyrsintätyöt

7 Commissioning7.1 1-Phase Power SupplyThis machine must be connected to an earthed outlet and operated on a residual current device (RCD) of 30 mAcap

Page 35 - Innehållsförteckning

Försättsbrädan fyller utrymmet mellande båda anhållslinjalerna. Genom attskjuta anhållskåpan bekåt underfräsningens gång kapasförsättsbrädan. Den anvä

Page 36 - 3 Everansomfång

13.3 Inställning/ändring av spindelvarvtalDrag bort skyddskåpan och lägg indrivremmen.Lossa spännspaken och läggremmen på de önskade stegskivorna.Det

Page 37

Lossa stjärngreppet (C) och placeraanpresstycket på arbetsstycket.Trycket ökas eller reduceras medjusterhandtaget -D-.Lossa justerhandtaget -E- och st

Page 38 - 9 Arbetsstyckets dimensioner

Tappar och spår på ett arbetsstyckes ändsida får endast framställas med hjälp av skjutsliden som kan tillgås somextra tillbehör.14.5 Fräsning av tappa

Page 40

8 Safety Information- Always follow the instructions in this manual.- Use only tools approved for manual feed (BG-Test or similar).- Never exceed the

Page 41

13.2 Mounting A ToolThe tool is held by the spacing collars.A rough height positioning on thespindle is done by placing spacingcollars under the tool

Page 42

13.3 Spindle Speed Setting/ChangingTighten the belt and replace the plas-tic guard.Remove the plastic cover to haveaccess.Loosen the ratchet lever and

Page 43 - 14.6 Insatsfräsarbeten

CDE13.6 Cutter Guard SettingLoosen starknob (C) and set holddownshoe onto the workpiece.Adjust downward pressure with star-knob (D).After loosening st

Page 44

14.5 Making TenonsTenons and grooves in end grain must only be made with the workpiece firmly held and guided by the slidingcarriage TF 100, available

Comments to this Manuals

No comments