Metabo SB18LTX Impuls 5.2 Use and Care Manual

Browse online or download Use and Care Manual for Cordless combi drills Metabo SB18LTX Impuls 5.2. Metabo SB18LTX Impuls 5.2 Use and Care Manual User Manual

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 76
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated4.7 / 5. Based on22 customer reviews
Page view 0
www.metabo.com
de Originalbetriebsanleitung 5
en Original instructions 9
fr Notice originale 13
nl Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing 18
it Istruzioni originali 23
es Manual original 28
pt Manual original 33
sv Originalbruksanvisning 38
fi Alkuperäinen käyttöopas 42
no Original bruksanvisning 46
da Original brugsanvisning 50
pl Instrukcja oryginalna 54
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης 59
hu Eredeti üzemeltetési útmutató 64
ru Оригинальное руководство по
эксплуатации 69
BS 14.4 LTX Impuls
BS 18 LTX
BS 18 LTX Quick
BS 18 LTX Impuls
BS 18 LTX-X3 Quick
SB 14.4 LTX Impuls
SB 18 LTX
SB 18 LTX Impuls
Page view 0
1 2 3 4 5 6 ... 75 76

Summary of Contents

Page 1

www.metabo.com de Originalbetriebsanleitung 5en Original instructions 9fr Notice originale 13nl Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing 18it Istruzioni or

Page 2

ENGLISHen10Open the clamping ring by turning the additional handle (1) anticlockwise. Push the additional handle onto the collar of the machine. Secur

Page 3

ENGLISH en117.9 On/Off switch, setting the speedSwitching on, speed: press the trigger (13). The rotational speed can be changed at the trigger switch

Page 4

ENGLISHen12Use only accessories which fulfil the requirements and specifications listed in these operating instruc-tions.AChargersB Battery packs with

Page 5 - Originalbetriebsanleitung

FRANÇAIS fr13Notice originaleNous déclarons sous notre propre responsabilité que ce produit est conforme aux normes et directives indiquées page 3.La

Page 6 - 6. Inbetriebnahme

FRANÇAISfr146 Inverseur de sens de rotation (réglage du sens de rotation, sécurité de transport), sur les deux côtés de l'outil7Touche de déverro

Page 7 - 7.13 Bohrfutter abschrauben

FRANÇAIS fr15= Position de perçage réglée, aucune limitation de couple (pour couple max.)7.7 Réglage du perçage, du perçage avec percussions (suivant

Page 8 - 13. Technische Daten

FRANÇAISfr16du carrelage sans pointe de centrage, et pour le perçage d'avant-trous (suivant équipement).- Percer le carrelage et autres matériaux

Page 9 - Original instructions

FRANÇAIS fr17soires utilisés, la sollicitation réelle peut varier plus ou moins.. Pour l'estimation, tenir compte des pauses de travail et des ph

Page 10 - ENGLISHen

NEDERLANDSnl18Oorspronkelijke gebruiksaanwijzingWij verklaren op eigen en uitsluitende verantwoording, dat dit product voldoet aan de op pagina 2 geno

Page 11 - 10. Accessories

NEDERLANDS nl1912 LED-lampje13 Drukschakelaar* afhankelijk van de uitvoering6.1 Montage van de extra handgreep (1) (afhankelijk van de uitvoering) Om

Page 12 - 13. Technical Specifications

201LR001LR012345678910111213245678910111213SB...BS...1...1...

Page 13 - Notice originale

NEDERLANDSnl20= klopboren ingesteldOpmerking: Werk bij het klopboren met een hoog toerental.= boren zonder slag ingesteld7.8 Impulsfunctie inschakele

Page 14 - 7. Utilisation

NEDERLANDS nl21- Voor het schroeven in hout met vervormde schroefkoppen de impulsfunctie inschakelen (afhankelijk van de uitvoering).- Voor het bereik

Page 15 - 9. Conseils et astuces

NEDERLANDSnl22Karakteristiek A-gekwalificeerd geluidsniveau:LpA=geluidsdrukniveauLWA=geluidsvermogensniveauKpA, KWA= onzekerheidTijdens het werken kan

Page 16 - 11. Réparations

ITALIANO it23Istruzioni originaliDichiariamo sotto la nostra completa responsabilità che questo prodotto è conforme alle norme e direttive riportate a

Page 17

ITALIANOit246 Interruttore del senso di rotazione (impostazione del senso di rotazione, sicurezza per il trasporto) - su entrambi i lati dell'ute

Page 18

ITALIANO it25metallico e la macchina si spegne automaticamente.= livello di foratura impostato - nessuna limitazione della coppia di serraggio (per c

Page 19 - 7. Gebruik

ITALIANOit26Foratura- Preferibilmente nella 2ª velocità (elevato numero di giri).- Per forare in materiali di acciaio, alluminio o piastrelle senza do

Page 20 - 9. Handige tips

ITALIANO it27Tali valori consentono di stimare le emissioni dell'elettroutensile e di raffrontarle con altri elettrou-tensili. In base alle condi

Page 21 - 13. Technische gegevens

ESPAÑOLes28Manual originalDeclaramos, bajo nuestra exclusiva responsabili-dad, que este producto cumple con las normas y las directrices mencionadas e

Page 22

ESPAÑOL es297Botón de desbloqueo de la batería8 Botón del indicador de capacidad9 Indicador de capacidad y de señal10Batería11 Interruptor para funció

Page 23 - Istruzioni originali

3BS 14.4 LTX ImpulsBS 18 LTXBS 18 LTX QuickBS 18 LTX ImpulsBS 18 LTX-X3 QuickSB 14.4 LTX ImpulsSB 18 LTXSB 18 LTX ImpulsUV14,4 18 14,4 18n0/min, rpm0

Page 24 - 7. Utilizzo

ESPAÑOLes307.7 Configurar taladrar, taladrar con percusión (dependiendo del equipamiento)Activar (3) guía deslizante= Configurar taladrado de percusi

Page 25 - 8. Manutenzione, pulizia

ESPAÑOL es31- En el caso de perforaciones profundas, sacar de vez en cuando la broca del taladro para retirar el polvo de perforación o las virutas.At

Page 26

ESPAÑOLes32opportunamente adattati, stabilire misure di sicu-rezza per l'utilizzatore, ad es. di carattere organiz-zativo. Valore totale di vibra

Page 27

PORTUGUÊS pt33Manual originalDeclaramos, sob nossa responsabilidade, que este produto está de acordo com as normas e directrizes referidas na página 3

Page 28 - Manual original

PORTUGUÊSpt346 Comutador do sentido de rotação (regulagem do sentido de rotação, segurança para transporte) - de ambos os lados da máquina7Tecla para

Page 29 - 7. Manejo

PORTUGUÊS pt357.7 Ajuste furar, furar com percussão (conforme equipamento)Accionar a corrediça (3).= Ajuste para furar com percussãoNota: Aquando fura

Page 30 - 9. Consejos y trucos

PORTUGUÊSpt36- Para enroscar parafusos com cabeças deformadas em madeira, ligar a função Impulso (conforme equipamento).- Para atingir o binário máxim

Page 31 - 13. Especificaciones técnicas

PORTUGUÊS pt37ah, S=Valor da emissão de vibrações (parafusos sem percussão)Kh, ...=Insegurança (vibrações)Valores típicos e ponderados pela escala A p

Page 32

SVENSKAsv38OriginalbruksanvisningVi ansvarar för att den här produkten uppfyller kraven i de standarder och direktiv som står på sid. 3.Den sladdlösa

Page 33

SVENSKA sv39stödhandtaget på maskinens spännhals. Dra åt stödhandtaget ordentligt i den vinkel som passar bäst för användningsområdet.7.1 Flerfunktion

Page 34 - 7. Utilização

4 18 V 3,0 Ah 6.25455 Li-Power Extreme 18 V 4,0 Ah 6.25527 Li-Power Extreme 14,4 V 3,0 Ah 6.25454 Li-Power Extreme 14,4 V 4,0 Ah

Page 35 - 9. Conselhos úteis

SVENSKAsv407.10 LED-belysningNär du jobbar på dåligt upplysta ställen. LED-belysningen (12) lyser när maskinen är på.7.11 Lossa/dra åt snabbchuckenLos

Page 36 - 13. Dados técnicos

SVENSKA sv41Elverktyg får bara repareras av behörig elektriker! Metabo-elverktyg som behöver repareras skickar du till din Metabo-återförsäljare. Adre

Page 37

SUOMIfi42Alkuperäinen käyttöopasVakuutamme vastaavamme siitä, että tämä tuote vastaa sivulla 3 mainittuja standardeja ja määräyksiä.Akkukäyttöinen por

Page 38 - Originalbruksanvisning

SUOMI fi436.1 Lisäkahvan asennus (1) (varustelukohtainen)Käytä turvallisuussyistä aina oheista lisäkahvaa.Avaa lukkorengas kiertämällä lisäkahvasta (1

Page 39 - 7. Användning

SUOMIfi44Ohje: Jos kone on noin 5 minuuttia sammutettuna, impulssitoiminto kytkeytyy automaattisesti pois päältä, painike (11) lakkaa vilkkumasta.7.9

Page 40 - 10. Tillbehör

SUOMI fi45Käytä vain sellaisia lisätarvikkeita, jotka täyttävät tässä käyttöoppaassa ilmoitetut vaatimukset ja ominaistiedot.ALaturitB Kapasiteetiltaa

Page 41 - 13. Tekniska data

NORSKno46Original bruksanvisningVi erklærer under eget ansvar at dette produktet er i samsvar med normene eller normdokumentene som er oppført på side

Page 42 - Alkuperäinen käyttöopas

NORSK no476.1 Montering av støttehåndtaket (1) (avhengig av utstyr)Av sikkerhetsgrunner må det medfølgende støttehåndtaket alltid brukes.Åpne klemring

Page 43 - 7. Käyttö

NORSKno487.9 Start og stopp, innstilling av dreiemomentKoble til, dreiemoment: Trykk på bryteren (13). Dreiemomentet kan forandres ved å trykke inn br

Page 44 - 10. Lisätarvikkeet

NORSK no49ALadereB Batteripakker med ulik kapasitet.Kjøp bare batteripakker i en spenningsklasse som passer til ditt elektroverktøy.C Skyv strammering

Page 45 - 13. Tekniset tiedot

DEUTSCH de5OriginalbetriebsanleitungWir erklären in alleiniger Verantwortlichkeit, dass dieses Produkt mit den auf Seite 3 angegebenen Normen und Rich

Page 46 - Original bruksanvisning

DANSKda50Original brugsanvisningVi erklærer under almindeligt ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med de på side 3 angivne normer og direkt

Page 47 - 6. Før bruk

DANSK da516.1 Montering af ekstra greb (1) (afhængig af udstyr)Af sikkerhedsmæssige årsager skal det medfølgende ekstra greb altid anvendes.Åbn klemri

Page 48 - 10. Tilbehør

DANSKda52Knappen (11) blinker, når impulsfunktionen er tilkoblet.Bemærk: Impulsfunktionen frakobles automatisk, efter at maskinen har været slukket i

Page 49 - 13. Tekniske data

DANSK da53Brug kun tilbehør, som opfylder de krav og specifi-kationer, som er angivet i denne brugsanvisning.AOpladereB Batteripakker med forskellig k

Page 50 - Original brugsanvisning

POLSKIpl54Instrukcja oryginalnaOświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że niniejszy produkt jest zgodny z normami i wytycznymi wymienionymi na stronie

Page 51 - 7. Anvendelse

POLSKI pl553Przełącznik suwakowy (wiercenie zwykłe/wiercenie udarowe) *4Przełącznik suwakowy (ogranicznik momentu obrotowego, wiercenie)5Przełącznik (

Page 52 - 9. Tips og Tricks

POLSKIpl56Wskazówka: W zależności od wybranego biegu, można ustawiać różne momenty obrotowe! Na drugim biegu wartość momentu obroto-wego wynosi od 1,5

Page 53 - 13. Tekniske Data

POLSKI pl57- Przytrzymać wrzeciono kluczem płaskim (c) i drugim kluczem płaskim (b) odkręcić uchwyt (2). Nakręcanie wykonywane jest w odwrotnej kolej

Page 54 - Instrukcja oryginalna

POLSKIpl58M3= Wkręcanie twarde (metal)M4=Regulowany moment dociągającyMaks. średnica wiertła:D1 max=w staliD2 max=w miękkim drewnieD3 max=w betonies =

Page 55 - 7. Użytkowanie

ΕΛΛΗΝΙΚΑ el59Πρωτότυπο οδηγιών χρήσηςΔηλώνουμε με ιδία ευθύνη ότι το προϊόν αυτό αντιστοιχεί στις προδιαγραφές και στις οδηγίες που αναφέρονται στη σε

Page 56 - POLSKIpl

DEUTSCHde613 Schalterdrücker* ausstattungsabhängig6.1 Montage des Zusatzhandgriffs (1) (ausstattungsabhängig)Aus Sicherheitsgründen stets den mitgelie

Page 57

ΕΛΛΗΝΙΚΑel601 Πρόσθετη χειρολαβή 2 Ταχυτσόκ3 Συρόμενος διακόπτης (τρύπημα χωρίς κρούση/τρύπημα με κρούση) *4 Συρόμενος διακόπτης (περιορισμός ροπής στ

Page 58

ΕΛΛΗΝΙΚΑ el611η ταχύτητα ρυθμισμένη (χαμηλός αριθμός στροφών), ιδιαίτερα υψηλή ροπή στρέψης)2η ταχύτητα ρυθμισμένη (υψηλός αριθμός στροφών)7.6 Ρύθμιση

Page 59 - Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης

ΕΛΛΗΝΙΚΑel627.13 Ξεβίδωμα του τσοκ (στο BS 14.4 LTX Impuls, BS 18 LTX, BS 18 LTX Impuls, SB 14.4 LTX Impuls, SB 18 LTX, SB 18 LTX Impuls)- Ανοίξτε το

Page 60 - 7. Χρήση

ΕΛΛΗΝΙΚΑ el63Μόνο για τις χώρες της ΕΕ: Μην πετάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία στα οικιακά απορρίµµατα! Σύμφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ περί ηλεκ

Page 61 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ el

MAGYARhu64Eredeti üzemeltetési útmutatóKizárólagos felelősségünk tudatában igazoljuk, hogy ez a termék mindenben megfelel a 3. oldalon felsorolt szabv

Page 62

MAGYAR hu6513 Kapcsolóbillentyű* kiviteltől függő6.1 A pótfogantyú (1) szerelése (kiviteltől függő)Biztonsági okokból mindig használja a géppel szállí

Page 63 - 13. Τεχνικά στοιχεία

MAGYARhu667.8 Az impulzus funkció bekapcsolása (kiviteltől függő)Ne dolgozzon sokáig a bekapcsolt impulzusfunkcióval! (A motor túlmelegedhet.) Az impu

Page 64 - Eredeti üzemeltetési útmutató

MAGYAR hu67- Deformált csavarfejjel fába történő csavarozáshoz kapcsolja be az impulzus funkciót (kiviteltől függő).- Kapcsolja be az impulzus funkció

Page 65 - 7. Használat

MAGYARhu68Vezessen be kiegészítő biztonsági intézkedéseket a rezgések hatása ellen a kezelő védelme érdekében, mint pl. az elektromos kéziszerszám és

Page 66 - 8. Karbantartás, tisztítás

РУССКИЙ ru69Оригинальное руководство по эксплуатацииМы с полной ответственностью заявляем, что этот продукт соответствует нормам и директивам, указанн

Page 67 - 13. Műszaki adatok

DEUTSCH de7Zum Ein- oder Ausschalten der Impulsfunktion, die Taste (11) drücken. Bei eingeschalteter Impulsfunktion blinkt die Taste (11).Hinweis: I

Page 68

РУССКИЙru70См. с. 2.1 Дополнительная рукоятка 2 Быстрозажимной патрон3 Переключатель (сверление/ударное сверление) *4 Переключатель (ограничение крутя

Page 69

РУССКИЙ ru717.5 Выбор скоростиПереключайте переключатель (5) только при неработающем электродвигателе! Если переключатель (5) не поворачивается до упо

Page 70 - 7. Эксплуатация

РУССКИЙru72Установка: сдвиньте фиксирующую втулку и надвиньте сверлильный патрон на сверлильный шпиндель до упора.7.13 Отвинчивание сверлильного патро

Page 71 - РУССКИЙ ru

РУССКИЙ ru73Не утилизируйте аккумуляторные блоки вместе с бытовыми отходами! Сдавайте неисправные или отслужившие аккумуляторные блоки дилеру фирмы Me

Page 74

Metabowerke GmbH, 72622 Nürtingen, Germanywww.metabo.com170 27 0970 - 0113

Page 75

DEUTSCHde8- Zum Erreichen des maximalen Drehmoments beim Schrauben Impulsfunktion einschalten (ausstattungsabhängig).- Zum Schrauben kann das Bohrfutt

Page 76 - 170 27 0970 - 0113

ENGLISH en9Original instructionsWe, being solely responsible, hereby declare that this product conforms to the standards and directives specified on p

Comments to this Manuals

No comments