Metabo STA18LTX 140 Bare Use and Care Manual

Browse online or download Use and Care Manual for Cordless combi drills Metabo STA18LTX 140 Bare. Metabo STA18LTX 140 Bare Use and Care Manual User Manual

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 72
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated4.7 / 5. Based on21 customer reviews
Page view 0
www.metabo.com Made in Germany
de Originalbetriebsanleitung 5
en Original instructions 9
fr Notice originale 13
nl Originele gebruiksaanwijzing 18
it Istruzioni per l'uso originali 22
es Manual original 27
pt Manual original 32
sv Originalbruksanvisning 37
fi Alkuperäinen käyttöopas 41
no Original bruksanvisning 45
da Original brugsanvisning 49
pl Instrukcja oryginalna 53
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης 58
hu Eredeti használati utasítás 63
ru Оригинальное руководство по
эксплуатации 67
STA 18 LTX 140
Page view 0
1 2 3 4 5 6 ... 71 72

Summary of Contents

Page 1 - STA 18 LTX 140

www.metabo.com Made in Germanyde Originalbetriebsanleitung 5en Original instructions 9fr Notice originale 13nl Originele gebruiksaanwijzing 18it Istru

Page 2

ENGLISHen10and comes into contact with your eyes, wash them with clean water and seek medical attention imme-diately.Illustrations are provided at the

Page 3

ENGLISH en11- Press the button (16); the LEDs indicate the charge level. (15) - (15)If one LED is flashing, the battery pack is almost flat and must

Page 4

ENGLISHen12For sawing circles (dia. 100 - 360 mm) and making cuts parallel with edges (max. 210 mm).Attach the circular-cutting guide ( Fig. F-I)- Sli

Page 5 - Originalbetriebsanleitung

FRANÇAIS fr13Notice originaleNous déclarons sous notre propre responsabilité, que cette scie sauteuse sans fil est conforme aux normes et directives i

Page 6 - 7. Inbetriebnahme

FRANÇAISfr144.1 Consignes de sécurité relatives au bloc batteries :Protéger les blocs batteries de l'humidité !Ne pas exposer les blocs batteries

Page 7 - 9. Reinigung, Wartung

FRANÇAIS fr157.7 Coupes en biais Fig. CRetirer le capot de protection (5), la plaque de protection (2), la plaquette anti-éclats (3) et la tubu-lure

Page 8

FRANÇAISfr16aiguilles d'une montre augmente la force de serrage). Resserrer la vis de blocage (23).La lampe à LED (4) clignote LENTEMENT et la ma

Page 9 - Original instructions

FRANÇAIS fr17Niveau sonore typique pondéré A :LpA=niveau de pression acoustiqueLWA=niveau de puissance sonoreKpA, KWA= IncertitudePendant le fonctionn

Page 10 - 7. Initial Operation

NEDERLANDSnl18Originele gebruiksaanwijzingWij verklaren op eigen en uitsluitende verantwoor-ding dat deze accu-decoupeerzagen voldoen aan de genoemde

Page 11 - 11. Accessories

NEDERLANDS nl194.1 Veiligheidsinstructies voor het accu-pack:Accupacks tegen vocht beschermen!Accupacks niet aan vuur blootstellen!Geen defecte of ver

Page 12 - 14. Technical Specifications

25.1.2.4.3.1.2.3.171819201021225634217 8 10 11 12 13 14915 16o 28 mm7.76.7.2 C B A6.31208

Page 13 - Notice originale

NEDERLANDSnl207.7 Schuine zaagsnede Afb. CBeschermkap (5), beschermingsplaat (2), beveili-gingsplaatje tegen spaanbreuk (3) en afzuigslang (11) verwi

Page 14 - 7. Mise en service

NEDERLANDS nl21Het LED-lampje (4) knippert LANGZAAM en de machine is automatisch uitgeschakeld. Bij een langer aanhoudende overbelasting van de machin

Page 15 - 9. Nettoyage, maintenance

ITALIANOit22Istruzioni per l'uso originaliDichiariamo sotto la nostra completa responsabilità che i presenti seghetti alternativi a batteria sono

Page 16

ITALIANO it23LED (4): non rivolgere lo sguardo direttamente nella luce. Non osservare direttamente con strumenti ottici la luce emanata. 4.1 Avvertenz

Page 17

ITALIANOit24- Per un'aspirazione ottimale della polvere instal-lare il cappuccio di protezione (5).- Disinserire il dispositivo di soffiaggio tru

Page 18 - Originele gebruiksaanwijzing

ITALIANO it25Pulire l'utensile a intervalli regolari. Durante questa operazione, pulire le feritoie di ventilazione sul motore con un aspirapolve

Page 19 - 7. Inbedrijfstelling

ITALIANOit26corretta stima, considerare le pause di lavoro e le fasi di carico ridotto. Basandosi su valori stimati e opportunamente adattati, stabili

Page 20 - 9. Reiniging, onderhoud

ESPAÑOL es27Manual originalDeclaramos, bajo nuestra exclusiva responsabi-lidad, que estas sierras de calar con baterías cumplen con las normas y las d

Page 21

ESPAÑOLes28Lámpara de diodos (4): no mirar directamente a la lámpara. No mirar directamente con instrumentos ópticos. 4.1 Indicaciones de seguridad ac

Page 22

ESPAÑOL es29- Desconectar dispositivo de soplado de viruta (ver capítulo 8.1).7.6 Cortar sin aspiración de viruta- Trabajar con cubierta de protección

Page 23 - 7. Messa in funzione

3 18 V 3,0 Ah 6.25455 Li-Power ExtremeASC 15, ASC 30, ASC 30-36, SC 60 PlusABC 18 V 4,0 Ah 6.25527 Li-Power Extremedcbe6.23591bc24238.611.

Page 24 - 8. Utilizzo

ESPAÑOLes30Limpiar el dispositivo tensor de hoja de sierra (19) regularmente y a profundidad con aire a presión.En caso de ser necesario limpiar las a

Page 25

ESPAÑOL es31medidas de seguridad para el operador, p. ej. medidas de organización. Valor total de vibraciones (suma de vectores de tres direcciones) d

Page 26

PORTUGUÊSpt32Manual originalDeclaramos, sob nossa responsabilidade, que estas serras verticais de bateria estão de acordo com as normas e directrizes

Page 27 - Manual original

PORTUGUÊS pt33Lâmpada LED (4): Não olhar directamente para a luz. Não observar a irradiação directamente com instrumentos ópticos. 4.1 Indicações de s

Page 28 - 7. Puesta en marcha

PORTUGUÊSpt347.5 Serrar com extracção do pó Fig. A- Montagem do bocal de aspiração (11). Conectar um sistema de aspiração adequado.- Montar o resguar

Page 29 - 9. Limpieza, mantenimiento

PORTUGUÊS pt35Assoprar o sistema de fixação da lâmina de serra (19) em tempos regulares com ar comprimido.Se necessário, limpar as aberturas por trás

Page 30

PORTUGUÊSpt36medidas de protecção, p.ex. medidas a nível de organização. Valor total de vibrações (soma vectorial de três direcções) averiguado confor

Page 31

SVENSKA sv37OriginalbruksanvisningVi intygar härmed och ansvarar för att dessa batte-ridrivna sticksågar har tillverkats i enlighet med angivna standa

Page 32

SVENSKAsv38får batterivätska i ögonen, skölj med rent vatten och sök omedelbart läkarvård!Bilderna finns i början av bruksanvisningen. Bild A - D1 Ada

Page 33 - 7. Colocação em operação

SVENSKA sv398.1 Spånblås Bild AVrid på kopplingsknappen (8) för att slå på ( -symbolen) eller av.8.2 Ställa in pendlingen Bild AStäll in önskad pend

Page 34 - 9. Limpeza, manutenção

41.14. H GI - III 0 - III 0 - III 0 - II I - II 0 0 - I 0 - I 0 PSALUPCPVC 3 - 42 - 34 - 534 - 5552 - 34PSALUPCPVCSTA 18 LTX 140U V18T1mm (in)140 (5

Page 35

SVENSKAsv40Endast behörig elektriker får reparera elverktyg! Ett Metabo-elverktyg som behöver reparation skickar du till din Metabo-återförsäljare. Ad

Page 36

SUOMI fi41Alkuperäinen käyttöopasVakuutamme vastaavamme siitä, että nämä akku-pistosahat ovat mainittujen standardien ja määrä-ysten mukaisia. Kuva

Page 37 - Originalbruksanvisning

SUOMIfi42akkunestettä joutuu silmiin, pese ne puhtaalla vedellä ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon!Kuvat ovat tämän käyttöohjekirjan alussa. Kuv

Page 38 - 7. Före första användning

SUOMI fi437.9 Akun irrotus, asennus Kuva AIrrottaminen: Paina akun lukituksen vapautuspainiketta (13) ja vedä akku (14) ylöspäin irti.Asentaminen:Työ

Page 39 - 11. Tillbehör

SUOMIfi44Ympyräohjaimen kiinnittäminen ( Kuva F-I)- Työnnä ympyrä- ja suuntaisohjaimen tanko sivulta jalkalevyyn (keskityskärki (c) osoittaa alas).- S

Page 40 - 14. Tekniska data

NORSK no45Original bruksanvisningVi erklærer under eget ansvar at disse batteridrevne stikksagene er i samsvar med de angitte normene og direktivene.

Page 41 - Alkuperäinen käyttöopas

NORSKno46Figurene finner du på begynnelsen av bruksanvis-ningen. Fig. A–D1 Føringsskinne-adapter (til bruk på førings-skinne 6.31213)*2 Beskyttelsespl

Page 42 - 7. Käyttöönotto

NORSK no478.1 Sponblåseinnretning fig. ASlås på og av ved å dreie på innstillingsknappen (8) (symbol ).8.2 Stille inn pendelbevegelse fig. AStill i

Page 43 - 11. Lisätarvikkeet

NORSKno48Elektroverktøy må kun repareres av elektro-fagfolk! Ta kontakt med din Metabo-forhandler hvis du har et Metabo elektroverktøy som må reparere

Page 44 - 14. Tekniset tiedot

DANSK da49Original brugsanvisningVi erklærer under almindeligt ansvar, at disse akku-stiksave er i overensstemmelse med de angivne standarder og direk

Page 45 - Original bruksanvisning

DEUTSCH de5OriginalbetriebsanleitungWir erklären in alleiniger Verantwortlichkeit, dass diese Akku-Stichsägen mit den angegebenen Normen und Richtlini

Page 46 - 7. Før bruk

DANSKda50Der kan sive let sur, brændbar væske ud af defekte Li-ion-batteripakker! Hvis der kommer batterivæske ud, og væsken kommer i berøring med hud

Page 47 - 11. Tilbehør

DANSK da51- Tryk på knappen (16), og ladetilstanden vises med lysdioderne (15).- Blinker en lysdiode (15), er batteripakken næsten tom og skal genopla

Page 48 - 14. Tekniske data

DANSKda52Montering af parallelføring ( fig. F-II)- Skub cirkel- og parallelføringens stang sidelæns ind i fodpladen (centrerspidsen (c) vender opad).-

Page 49 - Original brugsanvisning

POLSKI pl53Instrukcja oryginalnaOświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że opisywane wyrzynarki spełniają wymienione normy i dyrektywy. Il. HMaszyna

Page 50 - 7. Ibrugtagning

POLSKIpl54Jeśli urządzenie nie jest używane, należy wyjąć z niego akumulator.Dioda LED (4): Nie patrzeć bezpośrednio na diodę. Nie patrzeć bezpośredni

Page 51 - 10. Afhjælpning af fejl

POLSKI pl55-Wyłączyć układ zdmuchiwania wiórów (patrz rozdział 8.1).7.6 Cięcie bez odsysania pyłu- W tym przypadku należy pracować ze zdjętą osłoną (5

Page 52 - 13. Miljøbeskyttelse

POLSKIpl56Urządzenie należy czyścić w regularnych odstępach czasu. Szczeliny wentylacyjne przy silniku należy oczyścić odkurzaczem. Układ zaciskania b

Page 53 - Instrukcja oryginalna

POLSKI pl57Wyszczególnione dane techniczne obarczone są błędem tolerancji (odpowiednio do obowiązujących standardów).Wartości emisjiWartości te umożli

Page 54 - 7. Uruchomienie

ΕΛΛΗΝΙΚΆel58Πρωτότυπο οδηγιών χρήσηςΔηλώνουμε με ιδία ευθύνη, ότι αυτές οι σέγες μπαταρίας αντιστοιχοelύν με τις αναφερόμενες προδιαγραφές και οδηγίες

Page 55 - 8. Użytkowanie

ΕΛΛΗΝΙΚΆ el59Προτού πραγματοποιήσετε μία οποιαδήποτε ρύθμιση, αλλαγή εξοπλισμού, συντήρηση ή καθα-ρισμό, τραβήξτε την μπαταρία από το εργαλείο.Βεβαιωθ

Page 56

DEUTSCHde64.1 Sicherheitshinweise zum Akkupack:Akkupacks vor Nässe schützen!Akkupacks nicht dem Feuer aussetzen!Keine defekten oder deformierten Akkup

Page 57

ΕΛΛΗΝΙΚΆel60- Γυρίστε το μοχλό σύσφιγξης (20) μέχρι τέρμα προς τα εμπρός, η πριονόλαμα απορρίπτεται με τη δύναμη του ελατηρίου.7.4 Τοποθέτηση/αφαίρεση

Page 58 - Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης

ΕΛΛΗΝΙΚΆ el61Απενεργοποίηση: Πατήστε την πίσω άκρη του συρόμενου διακόπτη (9) και αφήστε τον ελεύ-θερο.8.5 Φωτοδίοδος LED Εικ.AΓια εργασίες σε θέσεις

Page 59 - 7. Θέση σε λειτουργία

ΕΛΛΗΝΙΚΆel62Μόνο για τις χώρες της ΕΕ: Μην πετάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία στα οικιακά απορρίµµατα! Σύμφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ περί ηλεκτ

Page 60 - 8. Χρήση

MAGYAR hu63Eredeti használati utasításKizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ezek az akkus szúrófűrészek mindenben megfelelnek a felsor

Page 61

MAGYARhu64Ne tegye ki az akkuegységet tűz hatásának!Ne használjon sérült vagy deformálódott akkuegy-séget!Az akkuegységet ne nyissa fel!Az akkuegység

Page 62 - 14. Τεχνικά στοιχεία

MAGYAR hu657.8 Akkuegység Az akkuegységet (14) használat előtt fel kell tölteni.Az akkuegységet teljesítménycsökkenéskor töltse fel újra.Optimális tár

Page 63 - Eredeti használati utasítás

MAGYARhu66Csak eredeti Metabo tartozékokat használjon F ábra.Csak olyan tartozékokat használjon, amelyek megfelelnek az ebben a használati utasításba

Page 64 - 7. Üzembe helyezés

РУССКИЙ ru67Оригинальное руководство по эксплуатацииМы заявляем со всей ответственностью, что предлагаемые аккумуляторные электролоб-зики соответствую

Page 65 - 10. Hibaelhárítás

РУССКИЙru68Удаляйте опилки и тому подобное только после полной остановки инструмента.Извлекайте аккумуляторный блок из электро-инструмента перед каждо

Page 66 - 14. Műszaki adatok

РУССКИЙ ru697.3 Извлечение пильного полотнаВнимание: при извлечении пильного полотна не направляйте электролобзик на людей.- Поверните зажимной рычаг

Page 67

DEUTSCH de7Diese Teile können bei Schrägschnitten nicht verwendet werden.- Klemmhebel (22) herausziehen.- Fußplatte (10) ein wenig nach hinten schiebe

Page 68 - 7. Ввод в эксплуатацию

РУССКИЙru708.5 Светодиодная подсветка Рис.AДля работы в плохо освещённых местах. Свето-диод (4) загорается при включении инстру-мента.Если светодиодн

Page 69 - 8. Эксплуатация

РУССКИЙ ru71Только для стран ЕС: не выбрасывайте электроинструменты вместе с бытовыми отходами! Согласно Директиве 2002/96/EG по отходам электрическог

Page 70

Metabowerke GmbH, 72622 Nürtingen, Germanywww.metabo.com170 27 1190 - 0912

Page 71 - 14. Технические

DEUTSCHde8Die LED-Leuchte (4) blinkt LANGSAM und die Maschine wurde selbsttätig abgeschaltet. Bei einer länger andauernden Überlastung der Maschine od

Page 72 - 170 27 1190 - 0912

ENGLISH en9Original instructionsWe declare under our sole responsibility that these cordless jigsaws comply with the specified stand-ards and directiv

Comments to this Manuals

No comments