Metabo KSA18 LTX Bare Use and Care Manual

Browse online or download Use and Care Manual for Circular saws Metabo KSA18 LTX Bare. Metabo KSA18 LTX Bare Use and Care Manual User Manual

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 108
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated5.0 / 5. Based on16 customer reviews
Page view 0
Originalbetriebsanleitung.................
Original instructions.........................
Notice originale................................
Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
...
Istruzioni originali.............................
Manual original ................................
Manual original ................................
Bruksanvisning i original..................
Alkuperäiset ohjeet..........................
Original bruksanvisning ...................
Original brugsanvisning...................
Instrukcja oryginalna .......................
Πρωττυπο οδηγιών
χ
ρ
ήσ
ησ ...........
Eredeti használati utasítás...............
Оригинальное руководство по эксплуатации
.
ENG
POL
5
12
18
25
32
39
46
53
59
65
71
78
85
93
100
KSA 18 LTX
170 26 9340 - 0512
Page view 0
1 2 3 4 5 6 ... 107 108

Summary of Contents

Page 1 - KSA 18 LTX

Originalbetriebsanleitung...Original instructions...Notice originale...Oorspronkelijk

Page 2

10DEUTSCHDErwärmung des Akkupacks: Unter extrem harten Einsatzbedingungen (z.B. Sägen dicker Holzbretter) kann sich der Akkupack durch die starke Bela

Page 3

100РУССКИЙRU1 Декларация о соответствии2 Использование по назначению3 Общие указания по технике безопасности4 Специальные указания по технике безопасн

Page 4 - 1500 mm

РУССКИЙ101RUДля вашей собственной безопасности и защиты электроинструмента от повреждений соблюдайте указания, отмеченные данным символом.Порядок рабо

Page 5 - Originalbetriebsanleitung

102РУССКИЙRUподдерживать с обеих сторон — как вблизи места пропила, так и с края. e) Не используйте тупые или повреждённые пильные диски. Пильные диск

Page 6

РУССКИЙ103RUсодержанием асбеста должна выполняться только специалистами.- По возможности используйте подходящий пылеотсасывающий аппарат.- Для оптимал

Page 7

104РУССКИЙRU• Встроенная светодиодная подсветка для оптимального освещения места пропила• Быстрый останов пильного диска при отключении машины благода

Page 8 - 7 Inbetriebnahme, Einstellen

РУССКИЙ105RUаккумуляторный блок почти разрядился, необходимо снова зарядить его!2. При длительной перегрузке электроинструмента срабатывает тепловая з

Page 9 - 8 Benutzung

106РУССКИЙRUОбратите внимание на правильную установку внутреннего фланца (24) (буртик направлен в сторону пильного диска).Установите новый пильный дис

Page 10 - 12 Umweltschutz

РУССКИЙ107RUПояснения к данным, указанным на с. 2.Оставляем за собой право на технические изменения.U = напряжение аккумуляторного блокаn0 = частота в

Page 11 - 13 Technische Daten

Metabowerke GmbH, 72622 Nürtingen, Germany www.metabo.com

Page 12 - Original instructions

DEUTSCH11DAkkupacks dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Geben Sie defekte oder verbrauchte Akkupacks an den Metabo-Händler zurück!Akkupacks

Page 13

12ENGLISHENG1 Conformity Declaration2 Specified Use3 General Safety Instructions4 Special Safety Instructions5Overview6 Special Product Features7 Init

Page 14 - 5Overview

ENGLISH13ENGthe cutting tool may contact hidden wiring or its own cord. Contact with a "live" wire will also make exposed metal parts of the

Page 15 - 7 Initial Operation, Setting

14ENGLISHENGPress the spindle locking button only when the motor is at a standstill.Do not reduce the speed of the saw blade by pressing on the sides.

Page 16 - 10 Accessories

ENGLISH15ENG19 Locking screw (depth of cut)20 Saw blade fixing screw21 Outer saw blade flange22 Saw blade23 Movable safety guard24 Inner saw blade fla

Page 17 - 13 Technical Specifications

16ENGLISHENGmachine seizes continuously for long periods), the machine switches off.Switch off the machine at the trigger (5). Then continue working a

Page 18 - Notice originale

ENGLISH17ENGFor dealers to select the correct accessory, they need to know the exact model designation of your power tool.See page 4.A Guide rail (gui

Page 19 - FRANÇAIS

18FRANÇAISF1 Déclaration de conformité2 Utilisation conforme à la destination3 Consignes générales de sécurité4 Consignes de sécurité particulières5

Page 20

FRANÇAIS19Fc) Adapter la profondeur de coupe à l'épaisseur de la pièce. Il est recommandé d'avoir moins d'une hauteur intégrale de dent

Page 21 - 7 Mise en marche, réglage

2KSA 18 LTXUV 18n0/min 2700T90°mm (in) 53,5 (2 1/8“)T45°mm (in) 42 (1 21/32“)A ° 0° - 50°Ømm (in) 165 (6 1/2“)d mm (in) 16 (5/8“)a mm (in) max. 1,0 (m

Page 22 - 8 Utilisation

20FRANÇAISFd'utiliser la scie. Les éléments endommagés, dépôts collants ou accumulations de copeaux ralentissent le fonctionnement du carter de p

Page 23 - 12 Protection de

FRANÇAIS21FEn cas de fuite d'acide d'accumulateur et de contact avec la peau, rincer immé-diatement à grande eau. En cas de projection dans

Page 24 - 13 Caractéristiques

22FRANÇAISFL'angle d'inclinaison est lisible sur l'échelle graduée (1). Resserrez ensuite la vis.7.4 Correction de l'angle de la l

Page 25 - NEDERLANDS

FRANÇAIS23F8.4 Voyant DELL'éclairage du point de coupe lorsque l'outil est en marche est assuré par une LED puissante (8).La machine doit êt

Page 26

24FRANÇAISFPour les pays européens uniquement : Ne pas jeter les appareils électriques dans les ordures ménagères ! Conformément à la directive europé

Page 27

NEDERLANDS25NL1 Conformiteitsverklaring2 Gebruik volgens de voorschriften3 Algemene veiligheidsvoorschriften4 Speciale veiligheidsvoorschriften5Overzi

Page 28 - 6Bijzondere

26NEDERLANDSNLc) Pas de zaagdiepte aan de dikte van het werk-stuk aan. Er dient minder dan een volle tand-hoogte onder het werkstuk zichtbaar te zijn.

Page 29 - 8 Gebruik

NEDERLANDS27NLdelen, kleverige afzettingen of ophopingen van spanen werkt de onderste beschermkap trager. c) Open de onderste beschermkap alleen met d

Page 30 - 13 Technische gegevens

28NEDERLANDSNLWanneer er accuvloeistof in uw ogen komt, was deze dan uit met schoon water en zoek onmiddellijk een arts op voor behandeling!LED-lampje

Page 31

NEDERLANDS29NL7.5 Afzuigaansluiting / Spaanafvoer instel-lenAfzuiging van zaagspanen:Voor het afzuigen van zaagspanen een geschikt afzuigapparaat met

Page 32 - Istruzioni originali

31/11/2123 45 6789101117161415131218 1915 20 21 22 23 2524 2726

Page 33 - ITALIANO

30NEDERLANDSNLDe machine moet regelmatig ontdaan worden van afgezet stof. Daarbij moeten de ventilatiesleuven bij de motor met een stofzuiger gereinig

Page 34

NEDERLANDS31NLWijzigingen en technische verbeteringen voorbe-houden.U = spanning van het accupackn0= nullasttoerentalT90°= zaagdiepte instelbaar (90°)

Page 35 - 7 Messa in funzione

32ITALIANOIT1 Dichiarazione di conformità2 Utilizzo conforme alle disposizioni3 Avvertenze generali di sicurezza4 Avvertenze specifiche di sicurezza5

Page 36 - 8 Utilizzo

ITALIANO33ITc) Adattare la profondità di taglio allo spessore del pezzo in lavorazione. Sotto al pezzo in lavo-razione deve essere visibile uno spesso

Page 37 - 12 Tutela dell'ambiente

34ITALIANOITtenzione prima dell'uso. Le parti danneggiate, i residui appiccicosi o gli accumuli di trucioli provo-cano un funzionamento ritardato

Page 38 - 13 Dati tecnici

ITALIANO35ITNel caso in cui si verifichi una perdita di liquido della batteria e questo entri in contatto con la pelle, risciacquare subito ed abbonda

Page 39 - Manual original

36ITALIANOIT7.3 Regolazione obliqua della lama per il taglio inclinatoPer eseguire la regolazione allentare la vite di arresto (2). Inclinare il corpo

Page 40

ITALIANO37ITpezzo contro eventuali graffi. Binario di guida 6.31213, vedere il capitolo Accessori.Surriscaldamento della batteria: In condizioni di im

Page 41

38ITALIANOITLe presenti istruzioni per l'uso sono stampate su carta sbiancata senza cloro.Le batterie non devono essere smaltite come rifiuti com

Page 42 - 7 Puesta en marcha, ajuste

ESPAÑOL39ES1 Declaración de conformidad2 Aplicación de acuerdo a la finalidad3 Instrucciones generales de seguridad4 Instrucciones especiales de se

Page 43

4E I G F D C A B 6.31213 Z=24; 6.28030 6.31938 Ø 27 mm, 3,5 m 6.31362 Ø 35 mm, 3,5 m 6.24996 1500 mm 6.31031 6.31019 ASC 15 ASC 30 etc. 1

Page 44 - 12 Protección ecológica

40ESPAÑOLESSujete con ambas manos la empuñadura adicional o la carcasa del motor. Mientras sujete la sierra de este manera, no podrá lesionárselas con

Page 45 - 13 Especificaciones técnicas

ESPAÑOL41EScierra de inmediato. No sujete ni fije nunca la cubierta protectora inferior en la posición abierta. Si la sierra cayera accidentalmente al

Page 46

42ESPAÑOLESNo toque ni ponga en cortocircuito los contactos de la batería.Extraiga el acumulador de la máquina en caso de no usarla.Extraiga el acumul

Page 47 - PORTUGUÊS

ESPAÑOL43EStrabajo más de la mitad de la altura de los dientes. Véase la figura de la página 3.7.3 Colocación de la hoja de sierra en dia-gonal para r

Page 48

44ESPAÑOLESrectos y libres de alzados. El revestimiento antides-lizante proporciona un asiento seguro y protege las piezas de trabajo de posibles arañ

Page 49 - 7 Colocação em operação

ESPAÑOL45ESLas herramientas eléctricas y sus accesorios fuera de uso contienen grandes cantidades de materia prima y plásticos que también pueden ser

Page 50 - 8 Utilização

46PORTUGUÊSPT1 Declaração de conformidade2 Utilização autorizada3 Indicações gerais de segurança4 Notas de segurança especiais5Vista geral6 Caracterí

Page 51 - 12 Protecção do meio

PORTUGUÊS47PTdeverá ficar visível menos do que uma altura completa do dente. d) Nunca segure a peça a serrar na mão ou sobre a perna. Proteja a peça a

Page 52 - 13 Dados técnicos

48PORTUGUÊSPTde aparas retardam o funcionamento do resguardo da lâmina inferior. c) Abra o resguardo da lâmina inferior a mão, apenas para cortes espe

Page 53 - Originalbruksanvisning

PORTUGUÊS49PTCaso escapar líquido dos acumula-dores e entrar em contacto com a pele, deve lavar imediatamente com muita água. Se o líquido dos acumula

Page 54

DEUTSCH5D1 Konformitätserklärung2 Bestimmungsgemäße Verwendung3Allgemeine Sicherheitshinweise4 Spezielle Sicherheitshinweise5Überblick6 Besondere Prod

Page 55 - 6 Särskilda

50PORTUGUÊSPT7.3 Inclinar a lâmina de serra para cortes inclinadosPara ajustar, solte o parafuso fixador (2). Inclinar a parte do motor contra a base-

Page 56 - 8Användning

PORTUGUÊS51PTAquecimento dos acumuladores: Em situações de aplicação extremamente duras (p.ex. serrar tábuas de madeira espessas), os acumuladores pod

Page 57 - 12 Återvinning

52PORTUGUÊSPTtambém podem ser incluídos em um processo de reciclagem. Estas instruções foram impressas em papel reci-clado.Não deitar acumuladores no

Page 58 - 13 Tekniska data

SVENSKA53SV1 Överensstämmelseintyg2 Avsedd användning3 Allmänna säkerhetsanvisningar4 Särskilda säkerhetsanvisningar5Översikt6 Särskilda produktegensk

Page 59 - Alkuperäinen käyttöopas

54SVENSKASVf) Använd alltid ett anhåll eller en rak kantgejd vid klyvsågning. Det ger större noggrannhet och minskar risken för att sågklingan nyper.

Page 60

SVENSKA55SVSkydden ska alltid fungera som de ska (t.ex. det rörliga klingskyddet).Du får inte jobba i material som avger hälsovådliga partiklar eller

Page 61 - 5 Yleiskuva

56SVENSKASV• Individuell elektronisk cellövervakning ger lång batterilivslängd.Ta ut batteriet ur maskinen innan du gör inställningar eller underhåll.

Page 62 - 8 Käyttö

SVENSKA57SVSåga längs en list på arbetsstycket: du kan fästa en list på arbetsstycket och föra bottenplattan på cirkelsågen längs den vid precisionsså

Page 63 - 10 Lisätarvikkeet

58SVENSKASVBruksanvisningen är tryckt på klorfritt papper.Du får inte slänga batterier i hushållssoporna! Lämna tillbaka trasiga eller uttjänta batter

Page 64 - 13 Tekniset tiedot

SUOMI59FIN1 Vaatimustenmukaisuusvakuutus2Määräystenmukainen käyttö3 Yleiset turvallisuusohjeet4 Erityiset turvallisuusohjeet5 Yleiskuva6 Tuotteen erit

Page 65 - Original bruksanvisning

6DEUTSCHDc) Passen Sie die Schnitttiefe an die Dicke des Werkstücks an. Es sollte weniger als eine volle Zahnhöhe unter dem Werkstück sichtbar sein. d

Page 66

60SUOMIFINe) Pidä sähkötyökalusta kiinni vain sen eristety-istä kahvapinnoista, kun teet sellaisia töitä, joissa käyttötarvike voi koskettaa piilossa

Page 67 - 5Oversikt

SUOMI61FINKäytä suojalaseja.Karan lukitusnuppia saa painaa ainoastaan silloin, kun moottori on pysähdyksissä.Sahanterää ei saa jarruttaa painamalla si

Page 68 - 7 Første gangs bruk

62SUOMIFIN21 Sahanterän ulkolaippa22 Sahanterä23 Liikkuva suojus24 Sahanterän sisälaippa25 Vipu (liikkuvan suojuksen kääntämiseen)26 Kapasiteetti- ja

Page 69 - 10 Tilbehør

SUOMI63FIN(huomioi tässä yhteydessä kaikkien muiden turvallisuusohjeiden lisäksi erityisesti luvussa 4...takaisku... annetut turvallisuusohjeet). Vält

Page 70 - 13 Tekniske data

64SUOMIFINA Ohjainkisko (ohjauslevy 6.31019 tarpeen)B Ohjauslevy. Pyörösahan asettamiseksi ohjainkiskolle 6.31213C Puristimet (2 kpl). Ohjainkiskon ki

Page 71 - Original brugsanvisning

NORSK65NO1 Samsvarserklæring2 Hensiktsmessig bruk3 Generelle sikkerhetsanvisninger4 Spesielle sikkerhetsanvisninger5Oversikt6 Spesielle produktegenska

Page 72

66NORSKNOverktøyet kan komme til å treffe skjulte strøm-ledninger eller apparatets egen nettkabel. Kontakt med en strømførende ledning setter også met

Page 73 - 5Oversigt

NORSK67NOSagbladet må ikke bremses ved at det trykkes mot siden av bladet.Det bevegelige vernedekselet må ikke klemmes fast i bakovertrukket posisjon

Page 74 - 8Anvendelse

68NORSKNO27 Knapp for kapasitetsindikator• Integrert LED-arbeidslampe for optimal belys-ning av sagsporet• Hurtigstopp av sagbladet når maskinen slås

Page 75 - 9 Vedligeholdelse

NORSK69NO8.3 ArbeidstipsIkke start eller stans maskinen mens sagb-ladet er i berøring med arbeidsstykket.La sagbladet nå full hastighet før du utfører

Page 76 - 12 Miljøbeskyttelse

DEUTSCH7DSchutzhaube verbogen werden. Öffnen Sie die Schutzhaube mit dem Hebel (25) und stellen Sie sicher, dass sie sich frei bewegt und bei allen Sc

Page 77 - Brug høreværn!

70NORSKNOI OvergangsstykkeElektroverktøy må kun repareres av elektro-fagfolk! Ta kontakt med din Metabo-forhandler hvis du har et Metabo elektroverktø

Page 78 - Instrukcja oryginalna

DANSK71DA1 Konformitetserklæring2 Tiltænkt formål3 Generelle sikkerhedsanvisninger4 Særlige sikkerhedsanvisninger5Oversigt6 Særlige produktegenskaber7

Page 79

72DANSKDAkontakt med kroppen, at klingen sætter sig fast, eller at De mister kontrollen over værktøjet. e) Hold altid kun det elektriske værktøj i de

Page 80

DANSK73DABrug aldrig beskadigede slibeskiver.Tag ikke om det roterende værktøj! Spåner og lignende fjernes først, når maskinen er stoppet.Brug hørevær

Page 81 - 7 Uruchomienie, ustawianie

74DANSKDA16 Justerskrue (indstilling af savklingens vinkel)17 Kontramøtrik (indstilling af savklingens vinkel)18 Skala (skæredybde)19 Fastgørelsesskru

Page 82 - 8Użytkowanie

DANSK75DABemærk: Hvis batteripakken føles meget varm, afkøles den hurtigere i "AIR COOLED"-opla-deren. Bemærk: Maskinen afkøles hurtigere, h

Page 83 - 10 Akcesoria

76DANSKDABrug kun savklinger, der opfylder standarden EN 847-1.fBrug kun originalt Metabo tilbehør.Hvis De har brug for tilbehør, henvend Dem venligst

Page 84 - 13 Dane techniczne

DANSK77DABrug høreværn!Måleværdier beregnet jf. EN 60745.De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de pågældende gyldige standarder).

Page 85 - Πρωττυπο οδηγιών χρήσησ

78POLSKIPOL1 Deklaracja zgodności2 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem3 Ogólne przepisy bezpieczeństwa4 Specjalne wskazówki dotyczące bezpiecznego uży

Page 86 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ

POLSKI79POLb) Nie wolno wkładać dłoni pod obrabiany element. Pod obrabianym elementem osłona nie chroni przed tarczą tnącą. c) Należy dopasować głębok

Page 87

8DEUTSCHDBei Nichtbenutzung den Akkupack aus der Maschine entnehmen.Akkupack aus der Maschine entnehmen, bevor irgendeine Einstellung oder Wartung vor

Page 88 - 6 Ιδιαίτερεσ ιδιτητεσ του

80POLSKIPOLDziałanie dolnej osłonya) Nie wolno stosować pilarki, jeśli osłona dolna nie porusza się swobodnie i nie zamyka się bezzwłocznie. Dolnej os

Page 89 - 7 Θέση σε λειτουργία

POLSKI81POLNie wkładać akumulatorów do ognia!Akumulatorów nie wolno otwierać!Nie wolno zwierać styków akumulatorów!Jeśli urządzenie nie jest używane,

Page 90 - 9Συντήρηση

82POLSKIPOL7.2 Ustawianie głębokości cięciaPoluzować śrubę mocującą (19). Ustawiona głębokość cięcia może być odczytana ze skali (18). Ponownie dokręc

Page 91 - 13 Τεχνικά στοιχεία

POLSKI83POLCięcie według listwy przymocowanej do ciętego elementu: W celu uzyskania dokładnej krawędzi cięcia na ciętym elemencie można umieścić listw

Page 92

84POLSKIPOLWszelkie naprawy elektronarzędzi mogą być dokonywane wyłącznie przez fachowców! W sprawie naprawy elektronarzędzia należy się zwrócić do pr

Page 93 - Eredeti üzemeltetési útmutató

ΕΛΛΗΝΙΚΑ85EL1 ∆ήλωση πισττητασ2 Χρήση σύµφωνα µε το σκοπ προορισµού3 Γενικέσ υποδείξεισ ασφαλείασ4 Ειδικέσ υποδείξεισ ασφαλείασ5 Επισκπηση6 Ιδιαίτε

Page 94

86ΕΛΛΗΝΙΚΑELσηµεία του κειµένου, που χαρακτηρίζονται µε αυτ το σύµβολο!∆ιαδικασία πριονίσµατοσα) ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ: Μην απλώνετε τα χέρια σασ στην περιοχή του

Page 95

ΕΛΛΗΝΙΚΑ87ELδ) Στηρίζετε τισ µεγάλεσ πλάκεσ, για να εµποδίσετε τον κίνδυνο µιασ ανάκρουσησ απ τυχν µάγκωµα του πριονδισκου. Οι µεγάλεσ πλάκεσ µπορο

Page 96 - 7 Üzembe helyezés, beállítás

88ΕΛΛΗΝΙΚΑELΟρισµένεσ σκνεσ, πωσ σκνη δρυσ ή οξιάσ ισχύουν ωσ καρκινογνεσ, ιδιαίτερα σε συνδυασµ µε πρσθετα υλικά επεξεργασίασ ξύλου (χρωµικ υ

Page 97 - 9Karbantartás

ΕΛΛΗΝΙΚΑ89EL• Η ηλεκτρονική προστασία υπερφρτωσησ µε ενσωµατωµένη παρακολούθηση τησ θερµοκρασίασ προστατεύει το εργαλείο και την µπαταρία. • Ηλεκτρον

Page 98 - 13 Műszaki adatok

DEUTSCH9D7.3 Sägeblatt schrägstellen für SchrägschnitteZum Einstellen die Feststellschraube (2) lösen. Den Motorteil gegen die Führungsplatte (7) neig

Page 99

90ΕΛΛΗΝΙΚΑELτησ µπαταρίασ στο φορτιστή σασ “AIR COOLED”. Υπδειξη: Το εργαλείο κρυώνει γρηγορτερα, ταν το αφήνει κανείσ να λειτουργεί χωρίσ φορτίο.3

Page 100

ΕΛΛΗΝΙΚΑ91ELΤοποθετήστε το νέο πριονδισκο. Προσέξτε τη σωστή φορά περιστροφήσ. Η φορά περιστροφήσ δίδεται µε το βέλη πάνω στον πριονδισκο και στον π

Page 101 - 4 Специальные указания

92ΕΛΛΗΝΙΚΑELØ= ∆ιάµετροσ πριονδισκουd = ∆ιάµετροσ τρύπασ πριονδισκουa = Μέγιστο πάχοσ βασικού σώµατοσ του πριονδισκουb = Μέγιστο πλάτοσ κψησ του π

Page 102

MAGYAR93HU1 Típusmegfelelőségi nyilatkozat 2 Rendeltetésszerű használat3 Általános biztonsági szabályok4 Különleges biztonsági szabályok5 Áttekintés6

Page 103

94MAGYARHUc) Igazítsa a vágási mélységet a munkadarab vastagságához. Akkor jó a beállítás, ha a munkadarab alatt egy fogmagasságnál kevesebb látszik a

Page 104 - 8 Эксплуатация

MAGYAR95HUc) Az alsó védőburkolatot csak akkor nyissa ki kézzel, ha különleges vágásokat, pl. „bemerülő- és szögben végzett vágást“ végez. Nyissa meg

Page 105 - 9 Техническое

96MAGYARHULásd a 3. oldalt.1 Skála (vágási szög)2 Rögzítőcsavar (a ferde síkú vágáshoz)3 Tengelyreteszelő gomb4Reteszelő gomb5 Kapcsolóbillentyű6 Cson

Page 106 - 12 Защита окружающей

MAGYAR97HUsegítségével csatlakoztasson a csonkra egy arra alkalmas elszívókészüléket. (6).Fűrészporkidobás:Forgassa el a (6) csonkot a kívánt helyze

Page 107 - 13 Технические

98MAGYARHUfűrészlaprögzítő csavarba (20) (15)helyezett imbuszkulccsal lassan forgassa el, amíg a rögzítés bereteszelődik. Az óramutató járásával mege

Page 108 - 72622 Nürtingen, Germany

MAGYAR99HUa = Max. fűrésztárcsa-vágásszélességm=SúlyAz EN 60745 szabvány szerint meghatározott teljes rezgésérték (a három irány vektorösszege):ah, D=

Comments to this Manuals

No comments